Laboratory of Algebraic Geometry and Homological Algebra

Alexey Bondal

Ilya Zhdanovskiy

Stepan Orevkov

Vassili Gorbunov

Vyacheslav Shokurov

Kyoji Saito

Ilya Karzhemanov

Denis Degtyarov

Svetlana Makarova

Grigory Konovalov

Stanislav Grishin